PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Uždaroji akcinė bendrovė „M-1“ (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) Jums naudojantis ir (arba) registruojantis internetinėje svetainėje https://www.pliusas.fm (toliau – Interneto svetainė); (ii) Jums dalyvaujant Įmonės organizuojamuose konkursuose, žaidimuose, viktorinose; (iii) Jums dalyvaujant Įmonės organizuojamuose radijo pokalbiuose, laidose, kurios gali būti filmuojamos ir (arba) transliuojamos Internetinėje svetainėje ir (arba) Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; (iv) Jums dalyvaujant Įmonės atrankose; (v) Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; (vi) Jums susisiekiant su Įmone; (vii) Įmonei siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; (viii) siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; (ix) Jums atliekant aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Duomenų valdytojas vadinami – Duomenų subjektais.

 1. Apie Duomenų valdytoją

Duomenų valdytojas yra Uždaroji akcinė bendrovė „M-1“, buveinės adresas  Laisvės pr. 60, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 120720743, telefono numeris 8 5 2360 2360, elektroninio pašto adresas pliusas@pliusas.fm.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

 1. Žaidimų, konkursų, viktorinų dalyvių asmens duomenų tvarkymas

Įmonė vykdydama savo veiklą organizuoja įvairius žaidimus, konkursus bei viktorinas, kurie yra vykdomi Interneto svetainėje arba Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose ir kurių laimėtojams išrinkti bei apdovanoti būtina tvarkyti dalyvių asmens duomenis.

Duomenų subjektai Įmonei pateikia tokius savo asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninis paštas; kiti konkrečiam žaidimui, konkursui ar viktorinai organizuoti reikalingi duomenys (pavyzdžiui, nuotrauka, jeigu konkursas yra nuotraukos konkursas); duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas).

Įmonė vykdo ir tokius konkursus, žaidimus, viktorinas, kai asmens duomenis gauna ne tiesiogiai iš Duomenų subjektų, tačiau iš kitų asmenų: jų draugų, giminaičių, darbo kolegų ar kt. Tokiu atveju Duomenų subjektai kitų asmenų asmens duomenis Įmonei pateikia tikslu padaryti staigmeną draugui, giminaičiui darbo kolegai ir jį apdovanoti. Įmonė gali rinkti tokius registruojančio Duomenų subjekto asmens duomenis: vardas; miestas; duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas). Yra renkami tokie Duomenų subjekto, kuris yra registruojamas, asmens duomenys: vardas; miestas; telefono numeris; duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas).

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: (i) kai Duomenų subjektas pats dalyvauja konkurse, žaidime, viktorinoje yra BDAR 6 str. 1 d. a) punktas (Duomenų subjekto aktyviais veiksmais išreikštas sutikimas, kai jis dalyvauja žaidime, konkurse, viktorinoje) ir f) punktas (teisėtas Įmonės interesas užtikrinti tinkamą konkurso, žaidimo, viktorinos įvykdymą bei apdovanoti – įteikti prizą laimėtojui jį tinkamai identifikavus); (ii) kai Duomenų subjektas pateikia Įmonei kito asmens duomenis – BDAR 6 str. 1 d. a) punktas – sutikimas. Duomenis teikiantis asmuo patvirtina, kad turi to asmens sutikimą dėl tokių jo asmens duomenų tvarkymo ir įsipareigoja jį pateikti Įmonei pareikalavus, sutikimas turi atitikti visus BDAR 13 str. ir 14 str. taikomus reikalavimus.

Kontaktiniai laimėtojų duomenys kaip duomenų tvarkytojams pateikiami siuntų tarnyboms tam, kad šios galėtų persiųsti laimėtus prizus ir/arba tretiesiems asmenims, turintiems perduoti ar suteikti laimėtą prizą.

Dalyvių duomenys gali būti perduoti žaidimo, konkurso ar viktorinos užsakovams, kurie tokiu atveju toliau tvarko duomenis kaip savarankiški duomenų valdytojai, konkretaus duomenų valdytojo vykdomą privatumo politiką galite rasti atitinkamose jų interneto svetainėse.

Šioje Privatumo politikos dalyje nurodyti asmens duomenys yra saugomi: (i) laimėjusių Duomenų subjektų – 5 metus nuo duomenų gavimo; (ii) nelaimėjusių Duomenų subjektų – 1 metus nuo duomenų gavimo; (iii) Duomenų subjektų, pateikusių kitų asmenų duomenis su tikslu šiuos užregistruoti kaip dalyvius ir tų užregistruotų asmenų, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 4 savaites nuo duomenų gavimo.

 1. Radijo laidų dalyvių/pašnekovų asmens duomenys

Duomenų valdytojas tvarko žemiau nurodytus organizuojamų ir transliuojamų radijo laidų pašnekovų, laidų dalyvių asmens duomenis: vardas; pavardė; telefono numeris; atvaizdas (jeigu laida yra transliuojama, laidos metu yra daromos nuotraukos); kiti pašnekovo savanoriškai pateikti duomenys ir/ar kita konkrečiu atveju būtina tvarkyti informacija (gimimo data, darbovietė ir pan.). Tokie duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

Duomenys gali būti gaunami ir netiesiogiai iš Duomenų subjektų, o, pavyzdžiui, iš jų draugų, giminaičių, darbo kolegų ir kt. Tokie duomenys pateikiami tikslu suteikti šiems galimybę tapti laidos pašnekovais (pavyzdžiui, būti pasveikintiems gimtadienio proga). Įmonė gali rinkti tokius registruojančio Duomenų subjekto asmens duomenis: vardas; miestas; telefono numeris, duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas). Yra renkami tokie Duomenų subjekto, kuris yra registruojamas, asmens duomenys: vardas; miestas; telefono numeris; duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas).

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas, kai: (i) Duomenų subjektas (pašnekovas) pats susisiekdamas su Įmone ir dalyvaudamas pokalbyje/laidoje išreiškia aiškų sutikimą, kad nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi Duomenų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 d. a) punktas – sutikimas; (ii) kai Duomenų subjektas pateikia Įmonei kito asmens duomenis – BDAR 6 str. 1 d. a) punktas – sutikimas. Duomenis teikiantis asmuo patvirtina, kad turi to asmens sutikimą dėl tokių jo asmens duomenų tvarkymo ir įsipareigoja jį pateikti Įmonei pareikalavus, sutikimas turi atitikti visus BDAR 13 str. ir 14 str. taikomus reikalavimus.

Kontaktavimo su pašnekovais tikslu asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 1 valandą po kontakto tiesioginio eterio metu. Nuotraukos, padarytos laidų metu, laidų vaizdo įrašai yra saugomi 2 metus.

 1. Kandidatų asmens duomenys

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Privatumo politikoje nurodytu Įmonės el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugojami 4 metus.

 1. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Komunikacijos duomenys saugomi 4 metus, o su sutarties vykdymu susijusi arba joje esanti informacija 10 metų pasibaigus sutarčiai.

 1. Interneto svetainė

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA :

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras tinkle “Facebook“ ir , „Instagram“ (privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875).

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
 1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.